CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, giải quyết đơn thư, công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, sau quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo 9 tháng đầu năm 2021
08/10/2021 07:39:01

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHẢ LẠI

Số: 279 /BC- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Phả Lại, ngày 24 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn, giải quyết đơn thư, công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, sau quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo 9 tháng đầu năm 2021

Thực hiện công văn số 114/TTr ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Thanh tra thành phố về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư; công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021; UBND phường Phả Lại báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác tiếp công dân

- Số lượt tiếp: 05 lượt bằng 06 người.

- Số đoàn đông người: Không có

- Chủ tịch UBND tiếp 05 lượt bằng 06 người

2. Công tác tiếp nhận đơn thư:

2.1 Số đơn tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 07 Đơn. Trong đó:

- Đơn Khiếu nại: không đơn.

- Đơn Tố cáo: không đơn.

- Đơn Phản ánh, kiến nghị: 07 đơn.

(Có biểu tổng hợp số liệu chi tiết kèm theo)

Trong đó:

- Đơn do UBND thành phố (cấp trên) chuyển về: 01 đơn

- Đơn tiếp nhận tại đơn vị: 06 đơn ( Phản ánh, kiến nghị).

2.2. Phân loại nội dung đơn:

+ Thực hiện chính sách bồi thường đất đai, GPMB: không đơn;

+ Liên quan đến tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất: 02 đơn;

+Liên quan đến cấp giấy CNQSD đất: 01 đơn;

+ Liên quan đến việc thực hiện chính sách xã hội: không đơn;

+ Các nội dung khác: 04 đơn.

2.3. Phân loại theo thẩm quyền giải quyết:

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 06 đơn ( Phản ánh, kiến nghị).

- Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết: không có

3. Công tác giải quyết đơn:

3.1. Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị:

- Kết quả giải quyết: 06 đơn

- Đang giải quyết: 01 đơn

3.2. Giải quyết đơn khiếu nại: không có

3.3. Giải quyết đơn tố cáo: không có

4. Công tác phòng chống tham nhũng:

- UBND phường đã ban hành 01 kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng;

- Lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tham nhũng:

- Kết quả thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng:

+ Hàng năm UBND phường đều lập danh sách và niêm yết công khai bảng kê khai tài sản đối với các cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai;

+ Xây dựng 01 kế hoạch cải cách hành chính để đảm bảo việc cải cách hành chính được thực hiện một cách hiệu quả nhất;

- Tiếp nhận, phát hiện vụ việc tham nhũng: không có

5. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, sau quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo (có hiệu lực)

- Không có

Trên đây là nội dung UBND phường Phả Lại báo cáo./.

Nơi nhận:

-Thanh tra thành phố

-Lưu

CHỦ TỊCH

Đỗ Hồng Toản

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 389
Trước & đúng hạn: 389
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 07:09:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG PHẢ LẠI - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Duy Lũy  -Chủ Tịch UBND

Địa chỉ: 212 Lê Thánh Tông -Phường Phả Lại - TP Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0979544144

Email: xuanlinh900@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0